کتاب هفته:


نیمه پنهان


خلاصه:
این کتاب شامل عرایض زنان در آستانۀ قرن بیستم به حکمران کرمانشاهان یعنی عبدالحسین میرزا فرمانفرما می‌باشد و نیز حاوی شکایات و درخواست‌های مالی و غیر مالی زنان در این منطقه است. همچنین نامه‌های شخصی و خانوادگی بستگان فرمانفرما را دربر دارد و منتخبی از کتابچه مخارج و مواجب ملتزمین رکاب را به همراه دارد.

مخاطبین ما