فایل‌های صوتی

بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی: امیرکبیر - گفت‌و‌گوی علی بهرامیان با دکتر منصوره اتحادیه و سید علی آل‌داوود - دانلود
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی: امیرکبیر - گفت‌و‌گوی علی بهرامیان با دکتر منصوره اتحادیه و سید علی آل‌داوود - دانلود
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی: امیرکبیر - گفت‌و‌گوی علی بهرامیان با دکتر منصوره اتحادیه و سید علی آل‌داوود - دانلود