فروشگاه

مهمان‌سرای بیوه‌های جوان در میان زن‌های داعشی
مهمان‌سرای بیوه‌های جوان در میان زن‌های داعشی
19 مهر 1400
از گذشته ای نه چندان دور
از گذشته ای نه چندان دور
24 مهر 1400
نمایش همه

آرمانشهر اُدیسه یا دُن کیشوت

تومان۳۰۰,۰۰۰

نویسنده در این پژوهش کوشیده تا با بهره گیری از زمینه های فلسفه، ادبیات، دین و مبارزات سیاسی-اجتماعی به بحث و تامل پیرامون مقوله آرمانشهر و رویکردهای مختلف آن بپردازد. آرمانشهرخواهی این جستار، آن کشش و خواست مبهمی است که آدم ها را به سمت سامان های متفاوتی از وضع موجود به پیش می خواند.
آرمانشهرپژوهی، آرمانشهر در تعامل با زمان و عدد، اندیشه های آرمانشهرانه افلاطون، آرمانشهرهای نقیض؛ آریستوفانس و دراکولا، دو جنس از فلسفه ورزی آرمانشهرانه: هراکلیتوس و پارمنیدس، سرشت آدمی و آرمانشهر، فاوست گوته، دنیای هاکسلی، آرمانشهر اسکینر، دین و آرمانشهر، آرمانشهری دین گرایانه، انقلاب و آرمانشهری، میانجی گری علم و روشنگری در آرمانشهراندیشی مدرن، رستگاری انقلابی و آرمانشهر، فمنیسم و آرمانشهراندیشی و مدینه فاضله فارابی از جمله سرفصل های این کتاب هستند.