فروشگاه

ایران، مقدمۀ کوتاه
7 دی 1402
جَنگِ زندگی (در جستجوی جهان ترجمانی خانم حاجب نَیّر عظمی)
13 دی 1402
نمایش همه

آینده در گذشتۀ ایران (نظام‌الملک در آینۀ تاریخ)

تومان۳۴۰,۰۰۰

✔️ «آینده در گذشتۀ ایران از زندگی و زمانۀ بزرگ‌ترین وزیر ایرانی در سده‌های میانه فراتر می‌رود و چشم‌اندازی دقیق و سنجیده در باب ماهیت زندگی، نامه‌نگاری پیشامدرن، کارکردهای پیچیده و اغلب مبهم حکومت در جهان اسلام، و تاریخ ایران از گذشته تا امروز می‌گشاید.»
– ریچارد بولت، دانشگاه کلمبیا
✔️ «در این پژوهش بدیع دربارۀ نظام‌الملک که یکی از شاخص‌ترین چهره‌های تاریخ ایران و اسلام در قرون میانه است، یاوری از مرزهای زندگی‌نامه‌نگاری سنّتی فراتر رفته و با خوانش انتقادی منابع و رویکرد سنجیده به متون ادبی فهم ما را از حکومت و فرهنگ سلجوقیان دگرگون کرده است.»
– کریستف ورنر، مطالعات ایرانی، دانشگاه بامبرگ
✔️ «آینده در گذشتۀ ایران “زندگی‌نامه”ای است نامتعارف درباره نظام‌الملک که در آن مبانی حکومت و قلمرو فرمانروایی سلجوقیان در دوران صدارت نظام‌الملک با نگاهی نقاد و ستایش‌ برانگیز در قالب پنج جستار مورد بررسی قرار می گیرد، و تفسیری تازه و دقیق از ماهیت سیاسی بینش نظام‌الملک و میراث آن به دست می‌دهد.»
– جان گرنی، کالج وادام، دانشگاه آکسفورد
✔️ «آینده در گذشتهٔ ایران: نظام‌الملک در آیینهٔ تاریخ پژوهشی بدیع و دقیق است در زمینه اندیشۀ سیاسی در جهان اسلام در سده‌های میانه و سیر آن از گذشته تا امروز. کتاب گام بسیار ارزنده‌ای است در بررسی تاریخ اندیشه در جهان اسلام و تحلیلی ژرف و ماندگار در ژانر سیاست‌نامه‌نگاری.»
– فیصل دوجی، کالج سنت آنتونی، دانشگاه آکسفورد

توضیحات

✔️ «آینده در گذشتۀ ایران از زندگی و زمانۀ بزرگ‌ترین وزیر ایرانی در سده‌های میانه فراتر می‌رود و چشم‌اندازی دقیق و سنجیده در باب ماهیت زندگی، نامه‌نگاری پیشامدرن، کارکردهای پیچیده و اغلب مبهم حکومت در جهان اسلام، و تاریخ ایران از گذشته تا امروز می‌گشاید.»
– ریچارد بولت، دانشگاه کلمبیا
✔️ «در این پژوهش بدیع دربارۀ نظام‌الملک که یکی از شاخص‌ترین چهره‌های تاریخ ایران و اسلام در قرون میانه است، یاوری از مرزهای زندگی‌نامه‌نگاری سنّتی فراتر رفته و با خوانش انتقادی منابع و رویکرد سنجیده به متون ادبی فهم ما را از حکومت و فرهنگ سلجوقیان دگرگون کرده است.»
– کریستف ورنر، مطالعات ایرانی، دانشگاه بامبرگ
✔️ «آینده در گذشتۀ ایران “زندگی‌نامه”ای است نامتعارف درباره نظام‌الملک که در آن مبانی حکومت و قلمرو فرمانروایی سلجوقیان در دوران صدارت نظام‌الملک با نگاهی نقاد و ستایش‌ برانگیز در قالب پنج جستار مورد بررسی قرار می گیرد، و تفسیری تازه و دقیق از ماهیت سیاسی بینش نظام‌الملک و میراث آن به دست می‌دهد.»
– جان گرنی، کالج وادام، دانشگاه آکسفورد
✔️ «آینده در گذشتهٔ ایران: نظام‌الملک در آیینهٔ تاریخ پژوهشی بدیع و دقیق است در زمینه اندیشۀ سیاسی در جهان اسلام در سده‌های میانه و سیر آن از گذشته تا امروز. کتاب گام بسیار ارزنده‌ای است در بررسی تاریخ اندیشه در جهان اسلام و تحلیلی ژرف و ماندگار در ژانر سیاست‌نامه‌نگاری.»
– فیصل دوجی، کالج سنت آنتونی، دانشگاه آکسفورد