فروشگاه

کاشیکاری اصفهان
کاشیکاری اصفهان
17 مهر 1400
انقلاب تاریخنگاری فرانسه
انقلاب تاریخنگاری فرانسه
17 مهر 1400
نمایش همه

از نقره و نور

تومان۱۵۰,۰۰۰

با وجود پژوهشهایی که در سالهای اخیر دربارة آغاز عکاسی در ایران انجام شده است، هنوز ناشناخته های بسیاری دربارة عکاسی در دوران قاجار وجود دارد و تاکنون پژوهش شایان توجهی دربارة چند دهه عکاسی در دوران پهلوی انجام نگرفته است. کتاب حاضر مجموعه مقالاتی است که نگارنده در چند سال گذشته ارائه داده است. وی سعی نموده است تا ضمن حفظ نقش محوری تاریخ عکاسی ایران در هرکدام از مقالات از منظر جداگانه به موضوعهای گوناگون عکاسی بپردازد.