فروشگاه

از نقر و نور
از نقره و نور
17 مهر 1400
یادداشت هایی از زندگانی باقر کاظمی
یادداشت هایی از زندگانی باقر کاظمی (جلدهای ۱-۴-۵)
17 مهر 1400
نمایش همه

انقلاب تاریخنگاری فرانسه

تومان۱۰۰,۰۰۰

اهمیت و تاثیرگذاری مکتب یا به تعبیری نهضت آنال با همة دستاوردهای عینی و ذهنی آن چنان گسترده است که می‌توان با قاطعیت، سهم آنال را در رشد و توسعة تاریخ‌نگاری قرن بیستم بسیار چشم‌گیر دانست. در این اثر نقطة آغازین این حرکت، سردمداران این مکتب، اندیشه‌ها، آثار و دستاوردها و تاثیرگذاری‌های ملی و فراملی آنالی‌ها بازگو شده است. نویسندة تاریخ انتقادی از نهضت مرتبط با نشریة آنال، از بنیان‌گذاری‌اش در سال 1929 میلادی تا حال حاضر را ارائه می‌دهد. این نهضت، مهم‌ترین نیروی یگانه در توسعة آن‌چه که تاریخ نوین می‌نامند، بوده است.