فروشگاه

حرکت سمکو
حرکت سمکو
7 مهر 1400
نمایش همه

ایران در تاریکخانه غرب

نا موجود

رویدادهای سیاسی-مذهبی که جهان امروز ما را متناوباً به چالش می‌کشد و پایه‌های فرهنگی و اجتماعی جوامع کنونی را به لرزه می‌اندزاد، محتوای این رساله دانشگاهی را دوباره به موضوع روز تبدیل می‌کند. نویسنده در این اثر با ظرافت به موضوع دشواری می‌پردازد: نگاه درهم‌تنیدۀ سیاحان اروپایی از ایران دورۀ صفوی، شیوۀ درک ایرانیان از حضور آنها و نحوه‌ای که آنان را در میان خودشان پذیرا شدند.