فروشگاه

بینش و روش تاریخ نگاری شاهزادگان مورخ قاجار
بینش و روش تاریخ‌نگاری شاهزادگان مورخ قاجار
8 آبان 1400
Rozhae Talkho Shirin
روزهای تلخ و شیرین زندگی من
14 اسفند 1400
نمایش همه

ایران و بحران اقتصادی

نا موجود

اثر پیش‌رو، پژوهشی است تاریخی در بررسی علل و عوامل داخلی و خارجی موثر بر فرآیند تحولات اقتصادی ایران در قرن دوازدهم قمری. کتاب نامبرده همچنین به بررسی مسائلی چون تأثیر اهداف و سیاست‌های اقتصادی و سیاسی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر تحولات اقتصادی ایران در قرن دوازدهم قمری، عوامل موثر در کاهش سطح روابط و تعاملات تجاری ایران در سدۀ یادشده، جایگاه خلیج فارس در سیاست‌های اقتصادی دولت‌های افشاریه و زندیه و پیامدهای تحولات اقتصادی ایران در سدۀ دوازدهم قمری میپردازد.