فروشگاه

عشاق پاریس
عشاق پاریس
18 مهر 1400
اندرز به سلطان
اندرز به سلطان
18 مهر 1400
نمایش همه

بحرالجواهر فی علم الدفاتر

تومان۲۰۰,۰۰۰

این کتاب نسخه خطی کتابیست در علم حساب شامل دو بحر و یک ساحل، بحر اول در علم حساب و توابع آن که دارای سه شط است؛ شط اول در قواعد حساب که خود دارای چهار نهر می باشد و هر نهر دارای یک رشحه و چهار جدول و هر رشحه مبتنی بر سه سحاب و هر سحاب مشتمل بر سه قطره است که مطالب ارزنده‌ای توسط میرزا ابراهیم عرب در سال ۱۲۷۹ قمری در علم حساب و محاسبات دیوانی به نستعلیق شکسته خوش و سیاق نگاشته شده است.