فروشگاه

خسرو و شیرین
خسرو و شیرین
17 مهر 1400
مکاتبات میرزا قهرمان شمین لشکر
مکاتبات میرزا قهرمان امین لشکر
17 مهر 1400
نمایش همه

بم، تن پوش کهنه دختری زیبا

تومان۱۰۰,۰۰۰

نگارنده در کتاب حاضر، مروری بر تاریخ اجتماعی و اقتصادی بم در دو قرن اخیر دارد. فصل اول کتاب با تصویری از جغرافیا و اقلیم بم آغاز می‌شود و بخشی از تاریخ این شهر کهن با استناد به اسناد تاریخی ذکر می‌گردد. در فصل دوم بر رونق بازارهای شهری سدة چهاردهم خورشیدی تاکید می‌شود. موضوع اصلی کتاب در فصل سوم بیان شده و آن رنج و فقر حاکم در دهة 30-1320 است که با نوعی رونق اقتصادی شهر توام است. در فصل چهارم به بررسی تحولات فرهنگی تاثیرگذار بر تهران در دهة سی اشاره می‌کند که در دهه‌های چهل و پنجاه چهرة خود را در شهرستان‌ها نشان می‌دهد و در نهایت نیز به انقلاب اسلامی ختم می‌شود. فصل پنجم گذری بر 25 سال از تاریخ شهر (82-1357) است. در این فصل بخش مهمی از تغییرات به زبان ارقام بیان می‌شود و تغییر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، و به ویژه تحولات مربوط به زنان، مورد توجه قرار می‌گیرد. فصل پایانی کتاب نیز به زلزلة ناگوار بم و خرابی‌های ناشی از آن، وضعیت کنونی این شهر و پیامدهای زلزله اختصاص دارد.