فروشگاه

Rozhae Talkho Shirin
روزهای تلخ و شیرین زندگی من
14 اسفند 1400
مکاتبات شاه و جناب آقا
مکاتبات شاه و جناب آقا
21 اسفند 1400
نمایش همه

تاریخ قاجاریه

تومان۳۰۰,۰۰۰

نام مولف کتاب چنانکه کاتب تاریخ قاجاریه می‌نویسد، امامقلی‌میرزا از شاهزادگان قاجار است. او در نگارش تاریخ قاجاریه از دو گونه منابع استفاده کرده و در استفاده از منابع، نویسنده‌ای راست‌گفتار و امانتدار است، چنانکه تک‌تک منابع مورد استفادۀ خود را ذکر می‌کند.