فروشگاه

در تکاپوی دانش
در تکاپوی دانش
7 مهر 1400
عباس میرزا و فتحعلی شاه
عباس میرزا و فتحعلی شاه
7 مهر 1400
نمایش همه

جامعه و بازار در عصر ناصری

نا موجود

نویسندگان در این کتاب ضمن تمرکز بر وضعیت بازار و مولفه‌های اقتصادی، شیوه معاش و داد و ستد اقتصادی، وضعیت آموزش و پرورش و نهادهای اجتماعی مرتبط، زنان و منزلت آنان، پول و مسائل اقتصادی مرتبط با آن، تجارت داخلی و خارجی، بیماری‌های واگیردار و… را نیز مورد بررسی قرار داده‌اند.