ایران در تاریکخانه غرب
ایران در تاریکخانه غرب
7 تیر 1400
مکاتبات و نامه های میرزا علی اصغرخان اتابک، امین السلطان با مظفرالدین شاه
مکاتبات و نامه های میرزا علی اصغرخان اتابک، امین السلطان با مظفرالدین شاه
7 مهر 1400
نمایش همه

حرکت سمکو

نا موجود

حرکت سمکو بررسی از آخرین شورش عشیره‌ای گسترده علیه حکومت مرکزی و در عین حال نخستین حرکت هویت‌خواهانه کردها در ایران است که در تقابل با تمرکزگرایی رو به رشد دولت مرکزی قرار داشت. این حرکت که حاصل تلاقی اندیشه روشنفکران مدرن و نخبگان سنتی جامعه‌ی کردستان بود، هر دو وجه سنت‌گرایی و مدرنیسم را دربرمی‌گرفت.