فروشگاه

ناصرالدین شاه عکاس
ناصرالدین شاه عکاس
12 مهر 1400
بم، تن پوش کهنه دختری زیبا
بم، تن پوش کهنه دختری زیبا
17 مهر 1400
نمایش همه

خسرو و شیرین

تومان۱۰۰,۰۰۰

حکیم‌نظامی گنجه‌ای، منظومة «خسرو و شیرین» را در سال 568 ه . ق سرود. این منظومه در 3500 بیت، ماجرای عشق پادشاه ساسانی، خسرو پرویز (پیروز) و شیرین، ملکة مسیحی ارمنستان است. کتاب حاضر نمایش‌نامه‌ای است که با اقتباسی از روایت خسرو و شیرین نظامی در پنج پرده به زبان فرانسه نگاشته و اینک به فارسی برگردانده شده است.