فروشگاه

نیمهٔ پنهان
نیمهٔ پنهان
7 مهر 1400
مکاتبات داخلی و خارجی عهد مظفرالدین میرزا ولیعهد
مکاتبات داخلی و خارجی عهد مظفرالدین میرزا ولیعهد
7 مهر 1400
نمایش همه

روزنامۀ سفارت میرزا محمدعلی شیرازی به فرانسه در عهد محمد شاه قاجار

نا موجود

از آنجا که سفرنامه و سفارت‌نامه‌نویسی تا دوره ناصری امری رایج و معمول نبوده و جز معدود آثاری از این دست متعلق به نیمه نخست عهد قاجار باقی نیست، بنابراین انتشار چنین اثری می‌تواند بر ادبیات سفرنامه و سفارت‌نامه‌نویسی آن دوره بی‌افزاید. دوم آنکه نویسنده‌ی اثر (میرزا محمدعلی خان) در تصویب معاهدهء دوم ارزروم و معاهده بازرگانی با فرانسه در دوره محمدشاه نقش مهمی داشته است و این اثر ارتباطی مستقیم با تصویب این دو معاهده دارد. مطالعه این سفارتنامه می‌تواند در روشن کردن هرچه بیشتر روند تصویب و سرانجام این دو موافقت نامه لازم و مهم شمرده شود.