فروشگاه

اندرز به سلطان
اندرز به سلطان
18 مهر 1400
نهادهای اجتماعی و ساختار اقتصادی امپراتوری هخامنشی
نهادهای اجتماعی و ساختار اقتصادی امپراتوری هخامنشی
18 مهر 1400
نمایش همه

زمانه، زندگی و کارنامهٔ بیهقی

تومان۴۵۰,۰۰۰

مریلین رابینسون والدمن در این کتاب از منظری جدید به کتاب تاریخ بیهقی نگریسته و آن را با فرضیه «کنش گفتاری» سنجیده است. وی از منظر فلسفی و زبان شناختی به این متن تاریخی پرداخته و در پی کشف این معنا بر آمده که آیا روایت بیهقی از حوادث و وقایع، تحلیل ذهنی و شخصی اوست یا مؤید یک حقیقت تاریخی. وی در هفت فصل درباره شیوه روایات اسلامی تاریخ نویسان، زمانه و زندگی بیهقی، تحلیل مضمون های تاریخی، جایگاه بیهقی در تاریخ فرهنگی، سبک روایی و کلام رفتاری در تاریخ بیهقی به تحقیق پرداخته است.