فروشگاه

خاطرات و اسناد محمدعلی غفاری
خاطرات و اسناد محمدعلی غفاری
12 مهر 1400
پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت
پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت
12 مهر 1400
نمایش همه

سفرنامه کرمان و بلوچستان

تومان۱۰۰,۰۰۰

این کتاب سفرنامه فیروزمیرزا فرمانفرما فرزند عباس میرزا نایب السلطنه و نوه فتحعلی شاه قاجار، به کرمان و بلوچستان از ایالات دورۀ ناصرالدین شاه قاجار در سال 1296 قمری بود و مشخصات این دو ایالات را به لحاظ جغرافیایی و تاریخی توضیح می دهد.