فروشگاه

مرگ در ایران
مرگ در ایران
17 مهر 1400
دفتر ثبت احکامات حضرت والا شاهزاده عمادالسلطنه در حکومت شقاقی و بلوکات ثلاث
دفتر ثبت احکامات حضرت والا شاهزاده عمادالسلطنه در حکومت شقاقی و بلوکات ثلاث
17 مهر 1400
نمایش همه

سیاست عشایری دولت پهلوی اول

تومان۵۰۰,۰۰۰

در کتاب حاضر، جهت‌گیری عملی دولت پهلوی اول در مقابل جامعة عشایری ایران با استناد به اسناد و مدارک، مطبوعات و منابع دست اول داخلی و خارجی بررسی و نگارنده روش سیاستگذاری و بازخوردهای این حرکت را بر جامعة ایلی و عشیره‌ای و چرایی مبارزة آنان با رضاشاه تحلیل کرده است. کتاب در هفت فصل و با عناوین زیر تنظیم شده است: مولفه‌های عمومی جامعة ایلی و عشیره‌ای ایران در آستانة سلطنت پهلوی؛ بنیادهای فکری سیاست عشایری دولت؛ برنامه‌های دولت در قبال ایلات و عشایر؛ منابع و رویه‌های سیاستگذاری دولت در حوزة ایلات و عشایر؛ سازماندهی اجرایی برنامه‌های دولت در قبال آنها؛ مقابله‌جویی‌های ایلات با برنامه‌های دولت؛ و پیامدهای سیاست عشایری دولت. در پایان کتاب تصاویر اسناد و فهرست اعلام آمده است.