فروشگاه

مکاتبات شاه و جناب آقا
مکاتبات شاه و جناب آقا
21 اسفند 1400
بنده داری در عهد قاجار
بنده داری در عهد قاجار
25 تیر 1401
نمایش همه

قانون شرع و جامعه ایران

نا موجود

هدف از ترجمۀ این کتاب که حاصل بیست سال تحقیق اسنادی، کتابخانه‌ای و میدانی «پروفسور نوبوآکی کندو» در این حوزه است؛ دست‌ یافتن به نتیجۀ یکی از جدیدترین پژوهش‌ها و امکان استفاده هرچه بیشتر فارسی‌زبانان از آن بوده است.