فروشگاه

زمانه، زندگی و کارنامهٔ بیهقی
زمانه، زندگی و کارنامهٔ بیهقی
18 مهر 1400
تجار و تجارت
تجار و تجارت
18 مهر 1400
نمایش همه

نهادهای اجتماعی و ساختار اقتصادی امپراتوری هخامنشی

تومان۳۰۰,۰۰۰

کتاب حاضر دارای 11 فصل و سه پیوست است و عناوین فصل‌های کتاب به ترتیب به این شرح است: «یک رویداد عمده تاریخی»، «دیوانمداری دولت»، «سیستم‌های قانونی»، «روابط زارعی»، «برده داری و ساختار جامعه»، «مالیات‌های دولتی و قیود بیکاری»، «سیستم‌های پولی»، «خزانه داری‌ها»، «تجارت»، «قیمت‌ها» و «ارتش». همچنین «برده داری در بابل»، «جنگ اسکندر» و «حفاری پر حفره» عناوین سه پیوست کتاب است.