فروشگاه

مکاتبات و نامه های میرزا علی اصغرخان اتابک، امین السلطان با مظفرالدین شاه
مکاتبات و نامه های میرزا علی اصغرخان اتابک، امین السلطان با مظفرالدین شاه
7 مهر 1400
روزنامۀ سفارت میرزا محمدعلی شیرازی به فرانسه در عهد محمد شاه قاجار
روزنامۀ سفارت میرزا محمدعلی شیرازی به فرانسه در عهد محمد شاه قاجار
7 مهر 1400
نمایش همه

نیمهٔ پنهان

نا موجود

این کتاب شامل عرایض زنان در آستانۀ قرن بیستم به حکمران کرمانشاهان یعنی عبدالحسین میرزا فرمانفرما می‌باشد و نیز حاوی شکایات و درخواست‌های مالی و غیر مالی زنان در این منطقه است. همچنین نامه‌های شخصی و خانوادگی بستگان فرمانفرما را دربر دارد و منتخبی از کتابچه مخارج و مواجب ملتزمین رکاب را به همراه دارد.