فروشگاه

وقایع‌الزمان (خاطرات شکاریه)
وقایع‌الزمان (خاطرات شکاریه)
17 مهر 1400
موسسات خیریه رفاهی - بهداشتی در دوره رضاشاه
مؤسسات خیریه رفاهی – بهداشتی در دوره رضاشاه
17 مهر 1400
نمایش همه

وبای عالمگیر

تومان۲۰۰,۰۰۰

کتاب حاضر مشتمل بر اسناد، مدارک و مکاتبات «عبدالحسین میرزا فرمانفرما» در حکومت کرمانشاه 23-1321 ق است، مکاتبات خصوصی حکومت اول «فرمانفرما» در کرمانشاه شامل موضوعات مختلفی ازجمله گزارش اوضاع محلی، خبرهای وقایع بین‌المللی، نامه‌های رسمی و عرایض اهالی خطاب به حاکم است. تعداد 28 نامه و تلگراف در مورد وبا در بایگانی وزارت خارجه ایران نیز به دست آمده که در این مکاتبات گنجانده ‌شده است.