فروشگاه

زندگی باید کرد
زندگی باید کرد و زندگی خالی نیست (۲ج – جلد گلینگور)
18 مهر 1400
کتابخوان
کتابخوان
18 مهر 1400
نمایش همه

پیکرهٔ شاپور یکم

تومان۳۰۰,۰۰۰

نگارنده در این کتاب در بستر تاریخی و هنر ساسانی به بررسی جنبه های مختلف این اثر می پردازد. وی موقعیت جغرافیایی غار شاپور و تاریخچة کشف آن، متعلق بودن پیکره به کدام پادشاه ساسانی با تکیه بر گونة تاج، تاریخ گذاری پیکرة شاپور اول، غار شاپور و کارکرد آن را در دوران باستان بررسی می کند و برای پی بردن به این که پیکرة شاپور اول در هنر تصویرگرایی ساسانیان چه مرتبه ای دارد، به بیان نقوش برجسته، تزئینات تصویری بناها و فلزکاری دوران ساسانی پرداخته و در بخش آخر نیز هنر و تصویرگرایی دوران اشکانیان را بیان می کند.