فروشگاه

حرفی از هزاران که اندر حکایت آمد
حرفی از هزاران که اندر حکایت آمد
12 مهر 1400
سفرنامه حمزه میرزا
سفرنامه حمزه میرزا
12 مهر 1400
نمایش همه

کتابچه قبالجات خزانه مبارکه املاک حاج میرزا آقاسی

تومان۳۰۰,۰۰۰

مجموعۀ حاضر شامل سه کتابچه بدین شرح است: کتابچه نخست مربوط به املاکی است که تا زمان محمد شاه قاجار به صورت ضبطی از دوران نادری و زندیه در اختیار حکومت بود. صورت این املاک به دستور محمد شاه قاجار در سال 1259 ه .ق ثبت و تهیه شد. دفتر دوم املاکی را شامل می‌شود که حاج میرزا آقاسی خریداری و آباد کرده است. دفتر سوم ثبت خالصجات، قبالجات و نوشتجات موجود در صندوقخانۀ اندرون سلطنتی در سال 1290 ق را در بر دارد و در آن مبلغ خرید املاک و صاحبان اولیۀ آن تماماً قید شده است.