فروشگاه

یَتیمِ مَجازی (مجموعه داستان‌های کوتاه)
7 دی 1402
از پارس تا ایران (خاطرات برادران مولیتور، کارمندان بلژیکی دولت ایران)
7 دی 1402
نمایش همه

تبریزیان اصفهان (نقش تبریزیان در توسعه اصفهان عصر صفوی)

تومان۵۵۰,۰۰۰

در این کتاب همراه با مطالعۀ تاریخ دوران صفویه، در مسیر شکوه و جلال پایتخت آنان، یعنی اصفهان، به ردپای مهاجرانی برمی‌خوریم که گذر زمان نیز نتوانسته گرد فراموشی بر آثارشان بپاشد. این آثار که دربرگیرندۀ ابنیه‌، گنجینه‌های هنری و کتاب‌ها و اشعار و… هستند، برجای‌ماندند تا گواهی بر وجود و توانایی بی‌مانند آفرینندگانشان باشند.
برخی چون میرعبدالباقی و علی‌رضای تبریزی خطشان زینت‌بخش ابنیه و برخی چون محمدعلی صائب و میرزا محسن تاثیر، اشعار نغزشان، بر تارک ادبیات ماندگار شد. برخی دیگر چون ملا عبدالله افندی تبریزی و ملا رجبعلی تبریزی و برخی چون ساروتقی و محمد بیگ تبریزی از صاحب منصبانِ صاحب نفوذ و تاثیرگذار بر هنر و سیاست صفویه؛ نام خود را در تاریخ ایران ماندگار کردند.

توضیحات

در این کتاب همراه با مطالعۀ تاریخ دوران صفویه، در مسیر شکوه و جلال پایتخت آنان، یعنی اصفهان، به ردپای مهاجرانی برمی‌خوریم که گذر زمان نیز نتوانسته گرد فراموشی بر آثارشان بپاشد. این آثار که دربرگیرندۀ ابنیه‌، گنجینه‌های هنری و کتاب‌ها و اشعار و… هستند، برجای‌ماندند تا گواهی بر وجود و توانایی بی‌مانند آفرینندگانشان باشند.
برخی چون میرعبدالباقی و علی‌رضای تبریزی خطشان زینت‌بخش ابنیه و برخی چون محمدعلی صائب و میرزا محسن تاثیر، اشعار نغزشان، بر تارک ادبیات ماندگار شد. برخی دیگر چون ملا عبدالله افندی تبریزی و ملا رجبعلی تبریزی و برخی چون ساروتقی و محمد بیگ تبریزی از صاحب منصبانِ صاحب نفوذ و تاثیرگذار بر هنر و سیاست صفویه؛ نام خود را در تاریخ ایران ماندگار کردند.