فروشگاه

گذری بر خاک نمناک
گذری بر خاک نمناک
19 مهر 1400
تصوف و قدرت سیاسی
تصوف و قدرت سیاسی
19 مهر 1400
نمایش همه

جغرافیای تاریخی دریاچه ارومیه

تومان۲۰۰,۰۰۰

«جغرافیای تاریخی دریاچۀ ارومیه» از چندین جهت کتاب جالب توجه و با اهمیتی است. نویسنده در سه فصل سرنوشت دریاچۀ ارومیه را از دیرزمان تا عصر حاضر بررسی کرده و با رجوع به کتب متعدد، متنوع و استفادۀ وسیع از منابع اصلی موجود در آرشیو ملی ایران، جوانب کمتر شناخته شدۀ گذشتۀ این دریاچه را توضیح داده است. ماجرای کشتی رانی در دریاچۀ ارومیه که مؤلف در فصل سوم شرح میدهد، علاوه بر بیان نکاتی که تاکنون به طور مدون و جامع در جای دیگری مطرح نشده، دربرگیرندۀ نحوۀ رقابت بین رجال برای گرفتن امتیاز، کارشکنیها و ناکارآمدی دولت در صدماتی که به اقتصاد کشور میخورد است.