در ستایش فرزانگی
19 اردیبهشت 1393
حکایت دل (سایه سار مهربانی)
12 آبان 1399

گامی به­ سوی دادخواهی با تصحیح، پاورقی و مقدمۀ مفصل سعاد پیرا، موضوع عرایضی است که مردم به مجلس تحقیق مظالم طی سال­های ۱۳۰۴-۱۳۰۱ق/ ۱۲۶۵-­۱۲۶۲ش/ ۱۸۸۶-۱۸۸۳م خطاب به شاه ارسال می­کردند و این مجلس پس از ثبت و بعضاً خلاصه کردن همان نامه ­ها، آنها را توسط صدراعظم یا رئیس همین نهاد به استحضار شاه می­ رساند. کتاب مقدمۀ مفصل تحلیلی بر ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و حقوقی این دوره از تاریخ قاجار دارد و روند افزایش عرایض را در این ساختارها بررسی می­کند.

دیدگاه ها بسته شده است