برنامه های برگزار شده

12 آبان 1399

حکایت دل (سایه سار مهربانی)

مجموعه مستند "حکایت دل" (سایه سار مهربانی)
نگاهی به زندگی بانوی ارجمند دکتر منصوره اتحادیه (نظام مافی)
استاد دانشگاه تهران (گروه تاریخ)/پژوهشگر و محقق تاریخ"دوره قاجاریه، نویسنده، مترجم و مدیر "نشر تاریخ ایران"
1 دی 1399

حکایت دل (سایه سار مهربانی) ۲

مجموعه مستند "حکایت دل" (سایه سار مهربانی)
نگاهی به زندگی بانوی ارجمند دکتر منصوره اتحادیه (نظام مافی)
استاد دانشگاه تهران (گروه تاریخ)/پژوهشگر و محقق تاریخ"دوره قاجاریه، نویسنده، مترجم و مدیر "نشر تاریخ ایران"