برنامه های پیش رو

13 مهر 1399

گامی به سوی دادخواهی

گامی به­ سوی دادخواهی با تصحیح، پاورقی و مقدمۀ مفصل سعاد پیرا، موضوع عرایضی است که مردم به مجلس تحقیق مظالم طی سال­های ۱۳۰۴-۱۳۰۱ق/ ۱۲۶۵-­۱۲۶۲ش/ ۱۸۸۶-۱۸۸۳م خطاب به شاه ارسال می­کردند ...

1 دی 1399

گامی به سوی دادخواهی ۲

گامی به­ سوی دادخواهی با تصحیح، پاورقی و مقدمۀ مفصل سعاد پیرا، موضوع عرایضی است که مردم به مجلس تحقیق مظالم طی سال­های ۱۳۰۴-۱۳۰۱ق/ ۱۲۶۵-­۱۲۶۲ش/ ۱۸۸۶-۱۸۸۳م خطاب به شاه ارسال می­کردند ...